Regulamin

 1. Osoba korzystająca z usług oferowanych przez Platinum Gym prowadzonym przez Łukasza Sztukowskiego (dalej: „Członek Klubu”), na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, zawiera Umowę na korzystanie z Platinum Gym.
 2. Potwierdzeniem zawarcia Umowy jest podpisanie przez Członka Klubu umowy na korzystanie z Platinum Gym wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się oraz przyjęciu do respektowania zapisów niniejszego Regulaminu.
 3. Członkiem Klubu może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego – wyrażoną w obecności Personelu Platinum Gym, po uprzednim podaniu swoich danych osobowych – Członkiem Klubu może zostać osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 15 rok życia.
 4. Każdy Członek Klubu otrzymuje imienny karnet, który zobowiązany jest okazywać przy wejściu do Klubu. Obsługa Klubu może również żądać okazania innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. dowód osobisty lub prawo jazdy), w celu prawidłowej identyfikacji Członka Klubu. Członek Klubu wyraża zgodę na wykonanie zdjęcia jego osoby (twarzy), które zostanie umieszczone w systemie komputerowym Klubu i będzie służyło wyłącznie do weryfikowania jego tożsamości podczas wizyt w Klubie
 5. Użyczanie lub jakakolwiek inna forma przekazania karnetu przez Członka Klubu innemu Członkowi Klubu lub osobie trzeciej jest zabronione.
 6. W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia otrzymanego karnetu, wystawienie duplikatu karnetu wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100), uiszczaną przez Członka Klubu w recepcji.
 7. Członek Klubu może w godzinach funkcjonowania Klubu korzystać z Platinum Gym.
 8. Umowa może zostać zawarta na następujące okresu czasu:
  a) miesięczny (karnet miesięczny);
  b) roczny (karnet roczny);
  c) nieokreślony (karnet na czas nieokreślony);
  d) oferta indywidualna.
 9. Warunki umowy w sprawie oferty indywidualnej ustalane są indywidualnie na danego Członka Klubu w drodze porozumienia zawartego w formie pisemnej pomiędzy PLATINUM GYM, a Członkiem Klubu. Porozumienie zawierać winno w szczególności: wysokość opłaty za karnet oraz okres wypowiedzenia. Porozumienie stanowić będzie integralną część umowy.
 10. Zmiany w zakresie i rodzajach karnetów mogą być wprowadzane przez Klub w dowolnym czasie i nie powodują one konieczności zmiany Regulaminu, przy czym nie mogą one zmienić w sposób istotny warunków Umowy zawartej pomiędzy Członkiem Klubu, a Platinum Gym.
 11. Opłata członkowska obowiązuje w wysokości określonej w Umowie i jest płatna w recepcji Klubu w dniu zawarcia Umowy. Opłata członkowska ma charakter bezzwrotny.
 12. Wysokość opłat za poszczególne rodzaje karnetów określa Umowa. W przypadku zmiany wysokości opłat, Platinum Gym zawiadamia Członka Klubu z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym. W przypadku sprzeciwu Członka Klubu, który wniesiony winien być w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Członka Klubu o zmianie wysokości opłat, na wprowadzone zamiany, Członkowi Klubu przysługuje prawo rozwiązania Umowy, ze skutkiem na dzień wejścia zmiany w życie. Sprzeciw dla swej skuteczności musi być wniesiony w formie pisemnej.
 13. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 14. Podpisując Umowę, Członek Klubu zobowiązuje się uiszczać opłaty za karnet. Opłaty za karnety należne są za cały okres trwania umowy. Standardowym sposobem rozliczenia jest płatność z góry za cały okres trwania umowy. Platinum Gym wyraża również zgodę na ratalną (miesięczną) płatność przez Członka Klubu, która wyliczona zostanie proporcjonalnie – okresem rozliczeniowym będzie w takim wypadku jeden miesiąc kalendarzowy. Brak płatności którejkolwiek z rat powoduje natychmiastową wymagalność opłaty za cały okres umowy.
 15. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się z dniem zawarcia Umowy oraz uiszczenia opłaty członkowskiej wraz bieżącymi opłatami (opłata za karnet) z tytułu korzystania z karnetów. Od tego dnia Członkowi Klubu przysługuje prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub.
 16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (osobistych, zdrowotnych/medycznych) Członkowi Klubu przysługuje prawo zwrócenia się na piśmie do Platinum Gym o zawieszenia trwania umowy lub o jej rozwiązanie za porozumieniem stron. Członek Klubu winien w takim przypadku przedstawić Platinum Gym wszelkie wyjaśnienia i dokumenty uzasadniające wniosek Członka Klubu, o którym mowa w niniejszym punkcie. Platinum Gym, w przypadku uznania wniosku za zasadny i uzasadniony, może przychylić się do wniosku Członka Klubu. W przypadku zawieszenia obowiązywania umowy, umowa ulega przedłużeniu odpowiednio o czas trwania zawieszenia.
 17. W razie powstania zaległości z tytułu opłat za karnet przekraczających 7 dni, Platinum Gym po uprzednim zawiadomieniu za pośrednictwem jednego z następujących kanałów: telefonicznie, smsowo, mailowo, osobiście lub pisemnie Członka Klubu o zaległościach oraz o możliwości zawieszenia dostępu Członka Klubu do Klubu i wyznaczeniu 14 dniowego terminu zapłaty zaległości, może, w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, dokonać natychmiastowego zawieszenia Członka Klubu w uprawnieniach do wstępu do Klubu. Zawieszenie Członka Klubu w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wymaga dodatkowego zawiadomienia Członka Klubu o tym fakcie.
 18. W okresie trwania zawieszenia Członka Klubu w jego prawach, Członek Klubu nie jest uprawniony do wstępu do Platinum Gym, a Platinum Gym nie jest zobowiązane do żadnych świadczeń na rzecz zawieszonego Członka Klubu związanych z dostępem do Klubu.
 19. Platinum Gym może wypowiedzieć Umowę z Członkiem Klubu bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Członek Klubu, w przypadku powstania zaległości z tytułu opłat za karnet przekraczających 7 dni pomimo wezwania do zapłaty należności wynikających z Umowy, w szczególności opłaty za karnet, nie dokonał zapłaty całości należności wskazanych w wezwaniu w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Wypowiedzenie umowy w powyższym trybie powoduje natychmiastową wymagalność pozostałych płatności wynikających z zawartej umowy.
 20. Członek Klubu może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku jednoczesnej nieprzerwanej niedostępności Platinum Gym trwającej dłużej niż 14 dni. Rozwiązanie Umowy przez Członka Klubu z przyczyny wskazanej w zdaniu poprzedzającym, dla swojej skuteczności wymaga formy pisemnej.
 21. Członek Klubu może wypowiedzieć umowę na czas nieokreślony (karnet na czas nieokreślony) z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 22. Platinum Gym może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Członka Klubu postanowień niniejszego Regulaminu. Rozwiązanie umowy z Członkiem Klubu, w związku z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu, powoduje natychmiastową wymagalność opłaty za cały okres umowy.
 23. Platinum Gym nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe należące do Członka Klubu, a znajdujące się na terenie Platinum Gym. Platinum Gym udostępnia Członkom Klubu zamykane na klucz szafki celem czasowego przechowania rzeczy Członków Klubu. Członek Klubu pozostawia w szafce rzeczy na własną odpowiedzialność oraz na własne ryzyko. W przypadku utraty klucza do szafki Członek Klubu zobowiązany jest do zapłaty kwoty 50,00 zł (słownie: sto złotych) Platinum Gym z tytułu utraty owego klucza.
 24. Platinum Gym ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia obiektu Platinum Gym, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych koniecznych działań. W przypadku gdy czas, przez który z winy Klubu Członek Klubu nie może korzystać z przysługujących mu zgodnie z Umową świadczeń, wynosi powyżej 8 godzin w danym dniu, Członkowi Klubu przysługuje prawo do obniżki miesięcznej ceny karnetu, proporcjonalnie do ilości dni, przez które Platinum Gym nie świadczył usług, gdzie za każdy dzień nieświadczenia usług przez Platinum Gym przysługuje obniżka w wysokości 1/30 ceny Karnetu, potrącana z ceny karnetu za kolejny miesiąc albo zwracana Członkowi Klubu gotówką.
 25. Zabrania się, pod rygorem wypowiedzenia przez Platinum Gym umowy ze skutkiem natychmiastowym, prowadzenia przez Członka Klubu treningów personalnych z innymi Członkami Klubu. Wypowiedzenie umowy w powyższym trybie powoduje natychmiastową wymagalność pozostałych płatności wynikających z zawartej umowy.
 26. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Platinum Gym w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Członek Klubu ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do Platinum Gym.
 27. Członek Klubu zobowiązany jest do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Platinum Gym, udostępnionych w recepcji Platinum Gym, a w szczególności instrukcji przekazywanych przez instruktorów oraz pracowników.
 28. Członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Platinum Gym. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z Klubu innym Członkom, a także jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na ternie Platinum Gym, pomimo uwag ze strony personelu Platinum Gym, słów powszechnie uznawanych za obelżywe. Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innych Członków Klubu, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi na rasę, religię, orientację seksualną lub płeć.
 29. Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie jakichkolwiek środków psychoaktywnych na terenie Platinum Gym jest zabronione.
 30. Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia obuwia kąpielowego w pomieszczeniach takich jak łazienki oraz pomieszczenia prysznicowe.
 31. Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie Platinum Gym zmiennego, krytego obuwia sportowego.
 32. Personel Platinum Gym nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Członek Klubu, przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych, powinien zasięgnąć porady medycznej.
 33. Zabronione jest korzystanie z usług Platinum Gym przez Członków Klubu będących pod wpływem alkoholu, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających.
 34. Pracownik recepcji Platinum Gym ma prawo identyfikacji Klienta na podstawie dowodu tożsamości. Warunkiem korzystania z usług Klubu jest wyrażenie zgody na wykonanie takiej czynności.
 35. W przypadku ciężkiego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Platinum, Gym ma prawo do rozwiązania umowy z Członkiem Klubu, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy z Członkowi Klubu, w związku z ciężkim naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu, powoduje natychmiastową wymagalność opłaty za cały okres umowy.
 36. Członek Klubu zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, jak również pozostałych wprowadzonych przez Platinum Gym regulaminów / instrukcji, w szczególności takich jak regulamin obiektu. Członek Klubu oświadcza, iż zna treść wszystkich aktów wewnętrznych obowiązujących w Platinum Gym, są one dla niego zrozumiałe, nie wnosi do nich uwag i jako takie przyjmuje je jako obowiązujące.
 37. Członek Klubu może składać reklamację w sprawach dotyczących niezgodnego z Regulaminem świadczenia usług przez Platinum Gym listownie na adres Platinum Gym, pisemnie w recepcji lub przesyłając e-mail na adres poczty elektronicznej Platinum Gym. W celu zgłoszenia reklamacji Członek Klubu powinien wskazać swoje imię i nazwisko, adres email oraz numer umowy, a także zwięźle przedstawić stan sprawy. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych.
 38. Do Umowy pomiędzy Członkiem Klubu, a Platinum Gym zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące powstać w związku z zawarciem Umowy będą rozpoznawane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Platinum Gym.